ترجمه اسناد تجاری

اسناد و قرارداد های تجاری چند زبانه جهت عقد قراردادهای بین المللی، برای مثال شرکت شما با یک شرکت روسی قرارداد تجاری دارد. قرارداد شما باید در 2 ستون مجزا به انگلیسی و روسی نوشته وترجمه شود.

مترجم اسناد تجاری

تعدادی از مترجم های اسناد تجاری

مريم ا.

معصومه ا.

زینب ن.