ترجمه تاریخ

تاریخ یک مفهومی انتزاعی است. دو معنای اصلی از تاریخ مستفاد می‌گردد، تاریخ گاه ناظر به وقایع گذشته و گاه معطوف به مطالعه و بررسی وقایع است.
بنابراین، هم به علم تاریخ و هم به موضوع آن، تاریخ گفته می‌شود.

مترجمان ما انواع متون تاریخی و مقاله با موضوع تاریخ را از فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ترجمه می کنند.

مترجم تاریخ

تعدادی از مترجم های تاریخ

ایت ش.

حمید ق.

خدیجه گ.

مریم م.