ترجمه زمین شناسی و معدن

مترجم زمین شناسی و معدن

تعدادی از مترجم های زمین شناسی و معدن

سید حسین ه.

سید مهدی ط.

هوشمند ز.

پروانه ر.

مهدی گ.

سجاد ق.