ترجمه زیرنویس

ای ترنس تنهایی سایتی است که فایل های srt را دقیق قیمت گذاری می کند. در سایت های ترجمه مشابه کل فایل شما بررسی و تعداد کلمات تقسیم بر 2 می شود.