ترجمه کامپیوتر

ترجمه مقاله کامپیوتر توسط مترجمان متخصص و تحصیل کرده در رشته کامپیوتر با استفاده از دیکشنری های تخصصی رشته کامپیوتر انجام می شود. 

برای ترجمه کامپیوتر هر 3 پلن ترجمه پیشنهاد می شود البته با توجه به میزان تخصصی بودن متن بهتر است حداقل پلن نقره ای انتخاب شود.