لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
127,350 ریال
64,575 ریال
39,375 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
120,275 ریال
60,988 ریال
37,188 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
113,200 ریال
57,400 ریال
35,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
108,955 ریال
55,248 ریال
33,688 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
103,295 ریال
52,378 ریال
31,938 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
94,805 ریال
48,072 ریال
29,312 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
83,485 ریال
42,332 ریال
25,812 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی

39375 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 39,375 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی