قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
187,312 ریال
93,750 ریال
45,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
174,825 ریال
87,500 ریال
42,000 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
162,338 ریال
81,250 ریال
39,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
154,845 ریال
77,500 ریال
37,200 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
144,855 ریال
72,500 ریال
34,800 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
129,870 ریال
65,000 ریال
31,200 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
109,890 ریال
55,000 ریال
26,400 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی

45000 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 45,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی