قیمت ترجمه آلمانی به فارسی حقوق فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
1,477,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
1,403,625 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
1,329,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
1,285,425 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
1,226,325 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
1,137,675 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
1,019,475 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه حقوق

1477500 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 1,477,500 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی حقوق فوری