قیمت ترجمه آلمانی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 4 روز
332,438 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 4 تا 12 روز
310,275 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 12 تا 22 روز
288,112 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 22 تا 36 روز
274,815 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 36 تا 62 روز
257,085 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 62 تا 138 روز
230,490 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 138 تا 405 روز
195,030 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه زیرنویس

332438 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 332,438 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی زیرنویس