قیمت ترجمه آلمانی به فارسی علوم پایه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
738,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
689,500 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
640,250 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
610,700 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
571,300 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
512,200 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
433,400 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه علوم پایه

738750 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه علوم پایه به قیمت 738,750 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی علوم پایه فوری