قیمت ترجمه آلمانی به فارسی مالی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 3 روز
738,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 3 تا 9 روز
701,812 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 9 تا 17 روز
664,875 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 17 تا 27 روز
642,712 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 27 تا 46 روز
613,162 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 46 تا 103 روز
568,838 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 103 تا 304 روز
509,738 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه مالی

738750 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه مالی به قیمت 738,750 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی مالی نیمه فوری