قیمت ترجمه آلمانی به فارسی مدیریت فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
788,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
738,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
689,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
659,950 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
620,550 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
561,450 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
482,650 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه مدیریت

788000 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه مدیریت به قیمت 788,000 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی مدیریت فوری