قیمت ترجمه آلمانی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 3 روز
1,310,050 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 6 روز
1,310,050 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 6 تا 11 روز
1,172,150 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 11 تا 18 روز
1,130,780 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 18 تا 31 روز
1,075,620 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 31 تا 69 روز
992,880 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 69 تا 203 روز
882,560 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه معماری

1310050 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 1,310,050 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی معماری فوری