قیمت ترجمه آلمانی به فارسی پزشکی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 4 روز
876,564 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 1 تا 9 روز
876,564 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 9 تا 17 روز
784,294 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 17 تا 27 روز
756,613 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 27 تا 46 روز
719,705 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 46 تا 103 روز
664,343 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 103 تا 304 روز
590,527 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه پزشکی

876564 ترجمه 1 صفحه آلمانی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 876,564 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه آلمانی به فارسی پزشکی نیمه فوری