لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
254,700 ریال
129,150 ریال
78,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
240,550 ریال
121,975 ریال
74,375 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
226,400 ریال
114,800 ریال
70,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
217,910 ریال
110,495 ریال
67,375 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
206,590 ریال
104,755 ریال
63,875 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
189,610 ریال
96,145 ریال
58,625 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
166,970 ریال
84,665 ریال
51,625 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی

78750 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی به قیمت 78,750 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی