قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
529,600 ریال
286,400 ریال
161,600 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
496,500 ریال
268,500 ریال
151,500 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
463,400 ریال
250,600 ریال
141,400 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
443,540 ریال
239,860 ریال
135,340 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
417,060 ریال
225,540 ریال
127,260 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
377,340 ریال
204,060 ریال
115,140 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
324,380 ریال
175,420 ریال
98,980 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی

161600 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی به قیمت 161,600 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی فوری