قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
446,850 ریال
241,650 ریال
136,350 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
422,025 ریال
228,225 ریال
128,775 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
397,200 ریال
214,800 ریال
121,200 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
382,305 ریال
206,745 ریال
116,655 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
362,445 ریال
196,005 ریال
110,595 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
332,655 ریال
179,895 ریال
101,505 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
292,935 ریال
158,415 ریال
89,385 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی

136350 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ادبیات و زبانشناسی به قیمت 136,350 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ادبیات و زبانشناسی نیمه فوری