قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی اسناد تجاری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
173,775 ریال
93,975 ریال
53,025 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
161,362 ریال
87,262 ریال
49,238 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 11 روز
148,950 ریال
80,550 ریال
45,450 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 11 تا 18 روز
141,502 ریال
76,522 ریال
43,178 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 18 تا 31 روز
131,572 ریال
71,152 ریال
40,148 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 31 تا 69 روز
116,678 ریال
63,098 ریال
35,602 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 69 تا 203 روز
96,818 ریال
52,358 ریال
29,542 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه اسناد تجاری

53025 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه اسناد تجاری به قیمت 53,025 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی اسناد تجاری