قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
223,425 ریال
120,825 ریال
68,175 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
211,012 ریال
114,112 ریال
64,388 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
198,600 ریال
107,400 ریال
60,600 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
191,152 ریال
103,372 ریال
58,328 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
181,222 ریال
98,002 ریال
55,298 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
166,328 ریال
89,948 ریال
50,752 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
146,468 ریال
79,208 ریال
44,692 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه اقتصاد

68175 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه اقتصاد به قیمت 68,175 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی اقتصاد نیمه فوری