قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی بازرگانی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
115,850 ریال
62,650 ریال
35,350 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
107,575 ریال
58,175 ریال
32,825 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 11 روز
99,300 ریال
53,700 ریال
30,300 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 11 تا 18 روز
94,335 ریال
51,015 ریال
28,785 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 18 تا 31 روز
87,715 ریال
47,435 ریال
26,765 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 31 تا 69 روز
77,785 ریال
42,065 ریال
23,735 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 69 تا 203 روز
64,545 ریال
34,905 ریال
19,695 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه بازرگانی

35350 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه بازرگانی به قیمت 35,350 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی بازرگانی