قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی برق و الکترونیک


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
132,400 ریال
71,600 ریال
40,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
124,125 ریال
67,125 ریال
37,875 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
115,850 ریال
62,650 ریال
35,350 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
110,885 ریال
59,965 ریال
33,835 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
104,265 ریال
56,385 ریال
31,815 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
94,335 ریال
51,015 ریال
28,785 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
81,095 ریال
43,855 ریال
24,745 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه برق و الکترونیک

40400 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه برق و الکترونیک به قیمت 40,400 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی برق و الکترونیک