قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
238,000 ریال
111,000 ریال
43,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
226,100 ریال
105,450 ریال
41,562 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
214,200 ریال
99,900 ریال
39,375 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
207,060 ریال
96,570 ریال
38,062 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
197,540 ریال
92,130 ریال
36,312 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
183,260 ریال
85,470 ریال
33,688 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
164,220 ریال
76,590 ریال
30,188 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حسابداری

43750 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حسابداری به قیمت 43,750 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حسابداری