لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
388,125 ریال
209,925 ریال
118,125 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
366,562 ریال
198,262 ریال
111,562 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
345,000 ریال
186,600 ریال
105,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
332,062 ریال
179,602 ریال
101,062 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
314,812 ریال
170,272 ریال
95,812 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
288,938 ریال
156,278 ریال
87,938 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
254,438 ریال
137,618 ریال
77,438 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق

118125 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 118,125 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق فوری