قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
397,200 ریال
214,800 ریال
121,200 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
372,375 ریال
201,375 ریال
113,625 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
347,550 ریال
187,950 ریال
106,050 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
332,655 ریال
179,895 ریال
101,505 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
312,795 ریال
169,155 ریال
95,445 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
283,005 ریال
153,045 ریال
86,355 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
243,285 ریال
131,565 ریال
74,235 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق

121200 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 121,200 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق فوری