لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
291,094 ریال
157,444 ریال
88,594 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
274,922 ریال
148,697 ریال
83,672 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
258,750 ریال
139,950 ریال
78,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
249,047 ریال
134,702 ریال
75,797 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
236,109 ریال
127,704 ریال
71,859 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
216,703 ریال
117,208 ریال
65,953 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
190,828 ریال
103,213 ریال
58,078 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق

88594 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 88,594 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نیمه فوری