قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
335,138 ریال
181,238 ریال
102,262 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
316,519 ریال
171,169 ریال
96,581 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
297,900 ریال
161,100 ریال
90,900 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
286,729 ریال
155,059 ریال
87,491 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
271,834 ریال
147,004 ریال
82,946 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
249,491 ریال
134,921 ریال
76,129 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
219,701 ریال
118,811 ریال
67,039 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق

102262 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 102,262 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نیمه فوری