قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
297,900 ریال
161,100 ریال
90,900 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 4 روز
279,281 ریال
151,031 ریال
85,219 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 4 تا 8 روز
260,662 ریال
140,962 ریال
79,538 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 8 تا 14 روز
249,491 ریال
134,921 ریال
76,129 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 14 تا 23 روز
234,596 ریال
126,866 ریال
71,584 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 23 تا 52 روز
212,254 ریال
114,784 ریال
64,766 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 52 تا 152 روز
182,464 ریال
98,674 ریال
55,676 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق

90900 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه حقوق به قیمت 90,900 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی حقوق نیمه فوری