قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
104,265 ریال
56,385 ریال
31,815 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
96,818 ریال
52,358 ریال
29,542 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 11 روز
89,370 ریال
48,330 ریال
27,270 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 11 تا 18 روز
84,902 ریال
45,914 ریال
25,906 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 18 تا 31 روز
78,944 ریال
42,692 ریال
24,088 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 31 تا 69 روز
70,006 ریال
37,858 ریال
21,362 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 69 تا 203 روز
58,090 ریال
31,414 ریال
17,726 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

31815 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 31,815 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس