قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
119,160 ریال
64,440 ریال
36,360 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
111,712 ریال
60,412 ریال
34,088 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
104,265 ریال
56,385 ریال
31,815 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
99,796 ریال
53,968 ریال
30,452 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
93,838 ریال
50,746 ریال
28,634 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
84,902 ریال
45,914 ریال
25,906 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
72,986 ریال
39,470 ریال
22,270 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

36360 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 36,360 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس