لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
134,055 ریال
72,495 ریال
40,905 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
126,608 ریال
68,468 ریال
38,632 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
119,160 ریال
64,440 ریال
36,360 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
114,692 ریال
62,024 ریال
34,996 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
108,734 ریال
58,802 ریال
33,178 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
99,796 ریال
53,968 ریال
30,452 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
87,880 ریال
47,524 ریال
26,816 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

40905 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 40,905 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس