لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
116,438 ریال
62,978 ریال
35,438 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
109,969 ریال
59,479 ریال
33,469 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
103,500 ریال
55,980 ریال
31,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
99,619 ریال
53,881 ریال
30,319 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
94,444 ریال
51,082 ریال
28,744 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
86,681 ریال
46,883 ریال
26,381 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
76,331 ریال
41,285 ریال
23,231 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

35438 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 35,438 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس