قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 1 روز
337,162 ریال
168,750 ریال
81,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 1 تا 3 روز
314,685 ریال
157,500 ریال
75,600 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 3 تا 6 روز
292,208 ریال
146,250 ریال
70,200 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 6 تا 9 روز
278,721 ریال
139,500 ریال
66,960 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 9 تا 15 روز
260,739 ریال
130,500 ریال
62,640 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 15 تا 34 روز
233,766 ریال
117,000 ریال
56,160 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 34 تا 101 روز
197,802 ریال
99,000 ریال
47,520 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

81000 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 81,000 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس فوری