قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
238,320 ریال
128,880 ریال
72,720 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
223,425 ریال
120,825 ریال
68,175 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
208,530 ریال
112,770 ریال
63,630 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
199,593 ریال
107,937 ریال
60,903 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
187,677 ریال
101,493 ریال
57,267 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
169,803 ریال
91,827 ریال
51,813 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
145,971 ریال
78,939 ریال
44,541 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس

72720 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیرنویس به قیمت 72,720 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیرنویس فوری