قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیست


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
178,500 ریال
83,250 ریال
32,812 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 6 روز
166,600 ریال
77,700 ریال
30,625 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 6 تا 11 روز
154,700 ریال
72,150 ریال
28,438 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 11 تا 18 روز
147,560 ریال
68,820 ریال
27,125 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 18 تا 31 روز
138,040 ریال
64,380 ریال
25,375 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 31 تا 69 روز
123,760 ریال
57,720 ریال
22,750 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 69 تا 203 روز
104,720 ریال
48,840 ریال
19,250 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیست

32812 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه زیست به قیمت 32,812 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی زیست