قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 4 روز
132,400 ریال
71,600 ریال
40,400 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 4 تا 12 روز
124,125 ریال
67,125 ریال
37,875 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 12 تا 22 روز
115,850 ریال
62,650 ریال
35,350 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 22 تا 36 روز
110,885 ریال
59,965 ریال
33,835 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 36 تا 62 روز
104,265 ریال
56,385 ریال
31,815 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 62 تا 138 روز
94,335 ریال
51,015 ریال
28,785 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 138 تا 405 روز
81,095 ریال
43,855 ریال
24,745 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه صنایع

40400 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه صنایع به قیمت 40,400 ریال در 0 تا 4 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی صنایع