لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
254,700 ریال
129,150 ریال
78,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
240,550 ریال
121,975 ریال
74,375 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
226,400 ریال
114,800 ریال
70,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
217,910 ریال
110,495 ریال
67,375 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
206,590 ریال
104,755 ریال
63,875 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
189,610 ریال
96,145 ریال
58,625 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
166,970 ریال
84,665 ریال
51,625 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی

78750 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه عمومی به قیمت 78,750 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی عمومی فوری