لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
297,900 ریال
161,100 ریال
90,900 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
281,350 ریال
152,150 ریال
85,850 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
264,800 ریال
143,200 ریال
80,800 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
254,870 ریال
137,830 ریال
77,770 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
241,630 ریال
130,670 ریال
73,730 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
221,770 ریال
119,930 ریال
67,670 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
195,290 ریال
105,610 ریال
59,590 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی

90900 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی به قیمت 90,900 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی