قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
231,700 ریال
125,300 ریال
70,700 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
215,150 ریال
116,350 ریال
65,650 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 11 روز
198,600 ریال
107,400 ریال
60,600 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 11 تا 18 روز
188,670 ریال
102,030 ریال
57,570 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 18 تا 31 روز
175,430 ریال
94,870 ریال
53,530 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 31 تا 69 روز
155,570 ریال
84,130 ریال
47,470 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 69 تا 203 روز
129,090 ریال
69,810 ریال
39,390 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی

70700 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی به قیمت 70,700 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی