لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
517,500 ریال
279,900 ریال
157,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
488,750 ریال
264,350 ریال
148,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
460,000 ریال
248,800 ریال
140,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
442,750 ریال
239,470 ریال
134,750 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
419,750 ریال
227,030 ریال
127,750 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
385,250 ریال
208,370 ریال
117,250 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
339,250 ریال
183,490 ریال
103,250 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی

157500 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی به قیمت 157,500 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی فوری