قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
595,800 ریال
322,200 ریال
181,800 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
562,700 ریال
304,300 ریال
171,700 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
529,600 ریال
286,400 ریال
161,600 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
509,740 ریال
275,660 ریال
155,540 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
483,260 ریال
261,340 ریال
147,460 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
443,540 ریال
239,860 ریال
135,340 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
390,580 ریال
211,220 ریال
119,180 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی

181800 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه فقه و علوم اسلامی به قیمت 181,800 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی فقه و علوم اسلامی فوری