قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی محیط زیست نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
248,250 ریال
134,250 ریال
75,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 4 روز
235,838 ریال
127,538 ریال
71,962 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 4 تا 8 روز
223,425 ریال
120,825 ریال
68,175 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 8 تا 14 روز
215,978 ریال
116,798 ریال
65,902 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 14 تا 23 روز
206,048 ریال
111,428 ریال
62,872 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 23 تا 52 روز
191,152 ریال
103,372 ریال
58,328 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 52 تا 152 روز
171,292 ریال
92,632 ریال
52,268 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه محیط زیست

75750 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه محیط زیست به قیمت 75,750 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی محیط زیست نیمه فوری