قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
264,800 ریال
143,200 ریال
80,800 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
248,250 ریال
134,250 ریال
75,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
231,700 ریال
125,300 ریال
70,700 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
221,770 ریال
119,930 ریال
67,670 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
208,530 ریال
112,770 ریال
63,630 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
188,670 ریال
102,030 ریال
57,570 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
162,190 ریال
87,710 ریال
49,490 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت

80800 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت به قیمت 80,800 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت فوری