قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
267,750 ریال
124,875 ریال
49,219 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 4 روز
249,900 ریال
116,550 ریال
45,938 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 4 تا 8 روز
232,050 ریال
108,225 ریال
42,656 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 8 تا 14 روز
221,340 ریال
103,230 ریال
40,688 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 14 تا 23 روز
207,060 ریال
96,570 ریال
38,062 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 23 تا 52 روز
185,640 ریال
86,580 ریال
34,125 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 52 تا 152 روز
157,080 ریال
73,260 ریال
28,875 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت

49219 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت به قیمت 49,219 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت نیمه فوری