قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
280,969 ریال
140,625 ریال
67,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 4 روز
262,238 ریال
131,250 ریال
63,000 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 4 تا 8 روز
243,506 ریال
121,875 ریال
58,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 8 تا 14 روز
232,268 ریال
116,250 ریال
55,800 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 14 تا 23 روز
217,282 ریال
108,750 ریال
52,200 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 23 تا 52 روز
194,805 ریال
97,500 ریال
46,800 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 52 تا 152 روز
164,835 ریال
82,500 ریال
39,600 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت

67500 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مدیریت به قیمت 67,500 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مدیریت نیمه فوری