قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
208,530 ریال
112,770 ریال
63,630 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
196,945 ریال
106,505 ریال
60,095 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
185,360 ریال
100,240 ریال
56,560 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
178,409 ریال
96,481 ریال
54,439 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
169,141 ریال
91,469 ریال
51,611 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
155,239 ریال
83,951 ریال
47,369 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
136,703 ریال
73,927 ریال
41,713 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

63630 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 63,630 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری