لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
181,125 ریال
97,965 ریال
55,125 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
171,062 ریال
92,522 ریال
52,062 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
161,000 ریال
87,080 ریال
49,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
154,962 ریال
83,814 ریال
47,162 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
146,912 ریال
79,460 ریال
44,712 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
134,838 ریال
72,930 ریال
41,038 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
118,738 ریال
64,222 ریال
36,138 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

55125 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 55,125 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری