قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
162,190 ریال
87,710 ریال
49,490 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
150,605 ریال
81,445 ریال
45,955 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 11 روز
139,020 ریال
75,180 ریال
42,420 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 11 تا 18 روز
132,069 ریال
71,421 ریال
40,299 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 18 تا 31 روز
122,801 ریال
66,409 ریال
37,471 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 31 تا 69 روز
108,899 ریال
58,891 ریال
33,229 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 69 تا 203 روز
90,363 ریال
48,867 ریال
27,573 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

49490 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 49,490 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری