قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
185,360 ریال
100,240 ریال
56,560 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
173,775 ریال
93,975 ریال
53,025 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
162,190 ریال
87,710 ریال
49,490 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
155,239 ریال
83,951 ریال
47,369 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
145,971 ریال
78,939 ریال
44,541 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
132,069 ریال
71,421 ریال
40,299 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
113,533 ریال
61,397 ریال
34,643 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

56560 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 56,560 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری