لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
178,290 ریال
90,405 ریال
55,125 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
168,385 ریال
85,382 ریال
52,062 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
158,480 ریال
80,360 ریال
49,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
152,537 ریال
77,346 ریال
47,162 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
144,613 ریال
73,328 ریال
44,712 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
132,727 ریال
67,302 ریال
41,038 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
116,879 ریال
59,266 ریال
36,138 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

55125 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 55,125 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری