قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 1 روز
499,800 ریال
233,100 ریال
91,875 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 1 تا 3 روز
466,480 ریال
217,560 ریال
85,750 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 3 تا 6 روز
433,160 ریال
202,020 ریال
79,625 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 6 تا 9 روز
413,168 ریال
192,696 ریال
75,950 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 9 تا 15 روز
386,512 ریال
180,264 ریال
71,050 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 15 تا 34 روز
346,528 ریال
161,616 ریال
63,700 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 34 تا 101 روز
293,216 ریال
136,752 ریال
53,900 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

91875 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 91,875 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری