لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
417,060 ریال
225,540 ریال
127,260 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
393,890 ریال
213,010 ریال
120,190 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
370,720 ریال
200,480 ریال
113,120 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
356,818 ریال
192,962 ریال
108,878 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
338,282 ریال
182,938 ریال
103,222 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
310,478 ریال
167,902 ریال
94,738 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
273,406 ریال
147,854 ریال
83,426 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

127260 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 127,260 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری