قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 1 روز
524,475 ریال
262,500 ریال
126,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 1 تا 3 روز
489,510 ریال
245,000 ریال
117,600 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 3 تا 6 روز
454,545 ریال
227,500 ریال
109,200 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 6 تا 9 روز
433,566 ریال
217,000 ریال
104,160 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 9 تا 15 روز
405,594 ریال
203,000 ریال
97,440 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 15 تا 34 روز
363,636 ریال
182,000 ریال
87,360 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 34 تا 101 روز
307,692 ریال
154,000 ریال
73,920 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

126000 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 126,000 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری