قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
370,720 ریال
200,480 ریال
113,120 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
347,550 ریال
187,950 ریال
106,050 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
324,380 ریال
175,420 ریال
98,980 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
310,478 ریال
167,902 ریال
94,738 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
291,942 ریال
157,878 ریال
89,082 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
264,138 ریال
142,842 ریال
80,598 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
227,066 ریال
122,794 ریال
69,286 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

113120 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 113,120 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری