لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
356,580 ریال
180,810 ریال
110,250 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
336,770 ریال
170,765 ریال
104,125 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
316,960 ریال
160,720 ریال
98,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
305,074 ریال
154,693 ریال
94,325 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
289,226 ریال
146,657 ریال
89,425 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
265,454 ریال
134,603 ریال
82,075 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
233,758 ریال
118,531 ریال
72,275 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

110250 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 110,250 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری فوری