لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
312,795 ریال
169,155 ریال
95,445 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
295,418 ریال
159,758 ریال
90,142 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
278,040 ریال
150,360 ریال
84,840 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
267,614 ریال
144,722 ریال
81,658 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
253,712 ریال
137,204 ریال
77,416 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
232,858 ریال
125,926 ریال
71,054 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
205,054 ریال
110,890 ریال
62,570 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

95445 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 95,445 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری