قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 3 روز
278,040 ریال
150,360 ریال
84,840 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 3 تا 9 روز
260,662 ریال
140,962 ریال
79,538 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 9 تا 17 روز
243,285 ریال
131,565 ریال
74,235 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 17 تا 27 روز
232,858 ریال
125,926 ریال
71,054 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 27 تا 46 روز
218,956 ریال
118,408 ریال
66,812 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 46 تا 103 روز
198,104 ریال
107,132 ریال
60,448 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 103 تا 304 روز
170,300 ریال
92,096 ریال
51,964 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

84840 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 84,840 ریال در 0 تا 3 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری