قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %25 0 تا 2 روز
393,356 ریال
196,875 ریال
94,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %30 2 تا 4 روز
367,132 ریال
183,750 ریال
88,200 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %35 4 تا 8 روز
340,909 ریال
170,625 ریال
81,900 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %38 8 تا 14 روز
325,174 ریال
162,750 ریال
78,120 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %42 14 تا 23 روز
304,196 ریال
152,250 ریال
73,080 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %48 23 تا 52 روز
272,727 ریال
136,500 ریال
65,520 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %56 52 تا 152 روز
230,769 ریال
115,500 ریال
55,440 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

94500 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 94,500 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری