لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
271,688 ریال
146,948 ریال
82,688 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
256,594 ریال
138,784 ریال
78,094 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
241,500 ریال
130,620 ریال
73,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
232,444 ریال
125,722 ریال
70,744 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
220,369 ریال
119,191 ریال
67,069 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
202,256 ریال
109,394 ریال
61,556 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
178,106 ریال
96,332 ریال
54,206 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری

82688 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه معماری به قیمت 82,688 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی معماری نیمه فوری