لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مواد و متالورژی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
215,625 ریال
116,625 ریال
65,625 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 4 روز
204,844 ریال
110,794 ریال
62,344 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 4 تا 8 روز
194,062 ریال
104,962 ریال
59,062 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 8 تا 14 روز
187,594 ریال
101,464 ریال
57,094 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 14 تا 23 روز
178,969 ریال
96,799 ریال
54,469 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 23 تا 52 روز
166,031 ریال
89,801 ریال
50,531 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 52 تا 152 روز
148,781 ریال
80,471 ریال
45,281 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مواد و متالورژی

65625 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مواد و متالورژی به قیمت 65,625 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مواد و متالورژی نیمه فوری