لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مواد و متالورژی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
194,062 ریال
104,962 ریال
59,062 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
183,281 ریال
99,131 ریال
55,781 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
172,500 ریال
93,300 ریال
52,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
166,031 ریال
89,801 ریال
50,531 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
157,406 ریال
85,136 ریال
47,906 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
144,469 ریال
78,139 ریال
43,969 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
127,219 ریال
68,809 ریال
38,719 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مواد و متالورژی

59062 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه مواد و متالورژی به قیمت 59,062 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی مواد و متالورژی نیمه فوری