قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
165,500 ریال
89,500 ریال
50,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 6 روز
155,156 ریال
83,906 ریال
47,344 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 6 تا 11 روز
144,812 ریال
78,312 ریال
44,188 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 11 تا 18 روز
138,606 ریال
74,956 ریال
42,294 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 18 تا 31 روز
130,331 ریال
70,481 ریال
39,769 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 31 تا 69 روز
117,919 ریال
63,769 ریال
35,981 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 69 تا 203 روز
101,369 ریال
54,819 ریال
30,931 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

50500 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 50,500 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی