لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
186,188 ریال
100,688 ریال
56,812 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
175,844 ریال
95,094 ریال
53,656 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
165,500 ریال
89,500 ریال
50,500 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
159,294 ریال
86,144 ریال
48,606 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
151,019 ریال
81,669 ریال
46,081 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
138,606 ریال
74,956 ریال
42,294 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
122,056 ریال
66,006 ریال
37,244 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

56812 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 56,812 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی