لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
161,719 ریال
87,469 ریال
49,219 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
152,734 ریال
82,609 ریال
46,484 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
143,750 ریال
77,750 ریال
43,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
138,359 ریال
74,834 ریال
42,109 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
131,172 ریال
70,947 ریال
39,922 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
120,391 ریال
65,116 ریال
36,641 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
106,016 ریال
57,341 ریال
32,266 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

49219 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 49,219 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی