قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
331,000 ریال
179,000 ریال
101,000 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
310,312 ریال
167,812 ریال
94,688 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
289,625 ریال
156,625 ریال
88,375 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
277,212 ریال
149,912 ریال
84,588 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
260,662 ریال
140,962 ریال
79,538 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
235,838 ریال
127,538 ریال
71,962 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
202,738 ریال
109,638 ریال
61,862 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

101000 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 101,000 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی فوری