لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 1 روز
359,375 ریال
194,375 ریال
109,375 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 1 تا 3 روز
341,406 ریال
184,656 ریال
103,906 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 3 تا 6 روز
323,438 ریال
174,938 ریال
98,438 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 6 تا 9 روز
312,656 ریال
169,106 ریال
95,156 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 9 تا 15 روز
298,281 ریال
161,331 ریال
90,781 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 15 تا 34 روز
276,719 ریال
149,669 ریال
84,219 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 34 تا 101 روز
247,969 ریال
134,119 ریال
75,469 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

109375 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 109,375 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی فوری