لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
372,375 ریال
201,375 ریال
113,625 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
351,688 ریال
190,188 ریال
107,312 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
331,000 ریال
179,000 ریال
101,000 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
318,588 ریال
172,288 ریال
97,212 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
302,038 ریال
163,338 ریال
92,162 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
277,212 ریال
149,912 ریال
84,588 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
244,112 ریال
132,012 ریال
74,488 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

113625 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 113,625 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی فوری