لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
242,578 ریال
131,203 ریال
73,828 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
229,102 ریال
123,914 ریال
69,727 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
215,625 ریال
116,625 ریال
65,625 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
207,539 ریال
112,252 ریال
63,164 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
196,758 ریال
106,420 ریال
59,883 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
180,586 ریال
97,673 ریال
54,961 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
159,023 ریال
86,011 ریال
48,398 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

73828 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 73,828 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری