قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
248,250 ریال
134,250 ریال
75,750 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 4 روز
232,734 ریال
125,859 ریال
71,016 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 4 تا 8 روز
217,219 ریال
117,469 ریال
66,281 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 8 تا 14 روز
207,909 ریال
112,434 ریال
63,441 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 14 تا 23 روز
195,497 ریال
105,722 ریال
59,653 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 23 تا 52 روز
176,878 ریال
95,653 ریال
53,972 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 52 تا 152 روز
152,053 ریال
82,228 ریال
46,397 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

75750 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 75,750 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری