قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
279,281 ریال
151,031 ریال
85,219 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 4 روز
263,766 ریال
142,641 ریال
80,484 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 4 تا 8 روز
248,250 ریال
134,250 ریال
75,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 8 تا 14 روز
238,941 ریال
129,216 ریال
72,909 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 14 تا 23 روز
226,528 ریال
122,503 ریال
69,122 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 23 تا 52 روز
207,909 ریال
112,434 ریال
63,441 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 52 تا 152 روز
183,084 ریال
99,009 ریال
55,866 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی

85219 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه نفت گاز و پتروشیمی به قیمت 85,219 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی نفت گاز و پتروشیمی نیمه فوری