قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی هنر


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
165,500 ریال
89,500 ریال
50,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
157,225 ریال
85,025 ریال
47,975 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
148,950 ریال
80,550 ریال
45,450 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
143,985 ریال
77,865 ریال
43,935 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
137,365 ریال
74,285 ریال
41,915 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
127,435 ریال
68,915 ریال
38,885 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
114,195 ریال
61,755 ریال
34,845 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه هنر

50500 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه هنر به قیمت 50,500 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی هنر