لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ورزشی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 1 روز
287,500 ریال
155,500 ریال
87,500 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 1 تا 3 روز
273,125 ریال
147,725 ریال
83,125 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 3 تا 6 روز
258,750 ریال
139,950 ریال
78,750 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 6 تا 9 روز
250,125 ریال
135,285 ریال
76,125 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 9 تا 15 روز
238,625 ریال
129,065 ریال
72,625 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 15 تا 34 روز
221,375 ریال
119,735 ریال
67,375 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 34 تا 101 روز
198,375 ریال
107,295 ریال
60,375 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ورزشی

87500 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ورزشی به قیمت 87,500 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ورزشی فوری