قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ورزشی نیمه فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 2 روز
198,600 ریال
107,400 ریال
60,600 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 2 تا 4 روز
186,188 ریال
100,688 ریال
56,812 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 4 تا 8 روز
173,775 ریال
93,975 ریال
53,025 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 8 تا 14 روز
166,328 ریال
89,948 ریال
50,752 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 14 تا 23 روز
156,398 ریال
84,578 ریال
47,722 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 23 تا 52 روز
141,502 ریال
76,522 ریال
43,178 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 52 تا 152 روز
121,642 ریال
65,782 ریال
37,118 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ورزشی

60600 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه ورزشی به قیمت 60,600 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی ورزشی نیمه فوری