قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
297,262 ریال
138,639 ریال
54,644 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
282,399 ریال
131,707 ریال
51,912 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
267,536 ریال
124,775 ریال
49,179 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
258,618 ریال
120,616 ریال
47,540 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
246,727 ریال
115,070 ریال
45,354 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
228,892 ریال
106,752 ریال
42,076 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
205,111 ریال
95,661 ریال
37,704 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

54644 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 54,644 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی