لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
186,039 ریال
100,607 ریال
56,767 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
175,703 ریال
95,018 ریال
53,613 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
165,368 ریال
89,428 ریال
50,460 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
159,166 ریال
86,075 ریال
48,567 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
150,898 ریال
81,603 ریال
46,044 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
138,495 ریال
74,896 ریال
42,260 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
121,959 ریال
65,953 ریال
37,214 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

56767 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 56,767 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی