لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 2 روز
159,060 ریال
80,654 ریال
49,179 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 2 تا 6 روز
150,223 ریال
76,173 ریال
46,447 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 6 تا 11 روز
141,387 ریال
71,693 ریال
43,715 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 11 تا 18 روز
136,085 ریال
69,004 ریال
42,076 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 18 تا 31 روز
129,015 ریال
65,420 ریال
39,890 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 31 تا 69 روز
118,411 ریال
60,043 ریال
36,611 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 69 تا 203 روز
104,273 ریال
52,873 ریال
32,240 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

49179 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 49,179 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی