قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %30 0 تا 2 روز
144,697 ریال
78,250 ریال
44,152 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %35 2 تا 6 روز
134,361 ریال
72,661 ریال
40,998 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %40 6 تا 11 روز
124,026 ریال
67,071 ریال
37,845 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %43 11 تا 18 روز
117,824 ریال
63,718 ریال
35,952 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %47 18 تا 31 روز
109,556 ریال
59,246 ریال
33,429 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %53 31 تا 69 روز
97,153 ریال
52,539 ریال
29,645 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %61 69 تا 203 روز
80,617 ریال
43,596 ریال
24,599 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

44152 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 44,152 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی