لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
179,544 ریال
97,110 ریال
54,644 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
170,567 ریال
92,254 ریال
51,912 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
161,589 ریال
87,399 ریال
49,179 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
156,203 ریال
84,485 ریال
47,540 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
149,021 ریال
80,601 ریال
45,354 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
138,249 ریال
74,775 ریال
42,076 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
123,885 ریال
67,006 ریال
37,704 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

54644 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 54,644 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی