قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 2 روز
206,710 ریال
111,785 ریال
63,074 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 2 تا 6 روز
196,374 ریال
106,196 ریال
59,921 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 6 تا 11 روز
186,039 ریال
100,607 ریال
56,767 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 11 تا 18 روز
179,837 ریال
97,253 ریال
54,875 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 18 تا 31 روز
171,569 ریال
92,782 ریال
52,352 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 31 تا 69 روز
159,166 ریال
86,075 ریال
48,567 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 69 تا 203 روز
142,630 ریال
77,132 ریال
43,521 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

63074 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 63,074 ریال در 0 تا 2 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی