لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %0 0 تا 1 روز
359,088 ریال
194,220 ریال
109,287 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %5 1 تا 3 روز
341,133 ریال
184,509 ریال
103,823 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %10 3 تا 6 روز
323,179 ریال
174,798 ریال
98,359 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %13 6 تا 9 روز
312,406 ریال
168,971 ریال
95,080 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %17 9 تا 15 روز
298,043 ریال
161,202 ریال
90,709 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %23 15 تا 34 روز
276,497 ریال
149,549 ریال
84,151 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %31 34 تا 101 روز
247,770 ریال
134,011 ریال
75,408 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

109287 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 109,287 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری