قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 4 صفحه 0 تا 1,000 لغت %5 0 تا 1 روز
564,798 ریال
263,414 ریال
103,823 ریال
5 تا 25 صفحه 1,000 تا 6,250 لغت %5 0 تا 3 روز
564,798 ریال
263,414 ریال
103,823 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %15 3 تا 6 روز
505,345 ریال
235,686 ریال
92,894 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %18 6 تا 9 روز
487,510 ریال
227,368 ریال
89,616 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %22 9 تا 15 روز
463,729 ریال
216,277 ریال
85,244 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %28 15 تا 34 روز
428,057 ریال
199,640 ریال
78,687 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %36 34 تا 101 روز
380,495 ریال
177,458 ریال
69,944 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

103823 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 103,823 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری