قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %20 0 تا 1 روز
330,735 ریال
178,857 ریال
100,919 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %25 1 تا 3 روز
310,064 ریال
167,678 ریال
94,612 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %30 3 تا 6 روز
289,393 ریال
156,500 ریال
88,304 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %33 6 تا 9 روز
276,991 ریال
149,793 ریال
84,520 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %37 9 تا 15 روز
260,454 ریال
140,850 ریال
79,474 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %43 15 تا 34 روز
235,649 ریال
127,435 ریال
71,905 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %51 34 تا 101 روز
202,575 ریال
109,550 ریال
61,813 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

100919 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 100,919 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری