لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
323,179 ریال
174,798 ریال
98,359 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
305,224 ریال
165,087 ریال
92,894 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
287,270 ریال
155,376 ریال
87,430 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
276,497 ریال
149,549 ریال
84,151 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
262,134 ریال
141,780 ریال
79,780 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
240,589 ریال
130,127 ریال
73,223 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
211,862 ریال
114,590 ریال
64,480 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

98359 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 98,359 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری