لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری


تعداد صفحه تعداد لغت تخفیف زمان تحویل قیمت هر صفحه (ریال)
طلایی
نقره ای
برنز
1 تا 9 صفحه 0 تا 2,250 لغت %10 0 تا 1 روز
372,077 ریال
201,214 ریال
113,534 ریال
10 تا 25 صفحه 2,250 تا 6,250 لغت %15 1 تا 3 روز
351,406 ریال
190,035 ریال
107,227 ریال
26 تا 50 صفحه 6,250 تا 12,500 لغت %20 3 تا 6 روز
330,735 ریال
178,857 ریال
100,919 ریال
51 تا 100 صفحه 12,500 تا 25,000 لغت %23 6 تا 9 روز
318,333 ریال
172,150 ریال
97,135 ریال
101 تا 200 صفحه 25,000 تا 50,000 لغت %27 9 تا 15 روز
301,796 ریال
163,207 ریال
92,089 ریال
201 تا 500 صفحه 50,000 تا 125,000 لغت %33 15 تا 34 روز
276,991 ریال
149,793 ریال
84,520 ریال
501 تا 1600 صفحه 125,000 تا 400,000 لغت %41 34 تا 101 روز
243,917 ریال
131,907 ریال
74,428 ریال
iTrans.ir

ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی

113534 ترجمه 1 صفحه انگلیسی به فارسی در زمینه پزشکی به قیمت 113,534 ریال در 0 تا 1 روز با بالاترین کیفیت توسط مترجم حرفه ای لیست قیمت ترجمه انگلیسی به فارسی پزشکی فوری